LAOR
ระบบบริหารงานโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ
สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน

แจ้งข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์
1. โรงเรียน
        - ให้เลือกโรงเรียนที่นักเรียนเรียนอยู่ให้ถูกต้อง
2. ชื่อผู้ใช้
        - ระดับบ้านหนูน้อย ประกอบด้วย ck (ตัวเล็ก) ตามด้วยเลขประจำตัวประชาชน เช่น ck1100800287818
        - ระดับบ้านสาธิต ประกอบด้วย pk (ตัวเล็ก) ตามด้วยเลขประจำตัวประชาชน เช่น pk1100800287818
        - ระดับอนุบาล ประกอบด้วย k (ตัวเล็ก) ตามด้วยเลขประจำตัวประชาชน เช่น k1100800287818
        - ระดับประถมศึกษา ประกอบด้วย p (ตัวเล็ก) ตามด้วยเลขประจำตัวประชาชน เช่น p1100800287818
3. รหัสผ่าน
        วันเดือนปีเกิด (เช่น 1 มกราคม 2560 ใช้รหัส 01012560)
        กรณี "ลืมรหัสผ่าน" กรุณาแจ้งหน้างานทะเบียนของโรงเรียน เพื่อทำการ Reset รหัสผ่าน
4. นักเรียนหรือผู้ปกครองต้องทำการลงทะเบียนด้วยตัวเองเท่านั้น หากให้ผู้อื่นกระทำการแทน หรือทำการแทนผู้อื่นทางโรงเรียนจะไม่รับผิดชอบผลการกระทำในทุกกรณี
5. ในการกระทำรายการทุกครั้งถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขที่ทางโรงเรียนกำหนดไว้แล้ว